Услуги во животна средина

Фармахем Лабораторија за животна средина ги овозможува следните услуги кои се однесуваат на тестирање на мерни параметри во животната средина :

  1. Анализа на површинска и отпадна вода;
  2. Тестирање на штетни материи при емисии од стационарни извори;
  3. Тестирање на квалитет на амбиентен воздух;
  4. Тестирање на ниво на бучава;
  5. Tестирање на остатоци од пестициди во почва;
  6. Tестирање на канабиноиди во масло и цвет од канабис;
  7. Tестирање на остатоци од пестициди во цвет од канабис;
  8. Одредување на микотоксини во цвет од канабис.

Барање за тестирање


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk