Тимот на Секторот за еколошки конслатинг

Секторот за еколошки конслатинг на ,,Фармахем“ располага со обучени и високо квалификувани експерти од областа на животната средина и природата. Различниот профил на нашите експерти  нуди сеопфатни решенија за проблемите во животната средина и природата:

 • Марјана Шушлевска, дипл. биолог - раководител на Секторот за еколошки консалтинг

      е-пошта: marjana.suslevska@farmahem.mk

 • Цветан Николовски, м-р по шумарски науки - стручен соработник

       е-пошта: cvetan@farmahem.com.mk

 • Катерина Атанасовска, дипл. еколог - стручен соработник

       е-пошта: katerina.atanasovska@farmahem.mk

 • Едита Зеќировиќ, дипл. еколог - стручен соработник

       е-пошта: edita@farmahem.com.mk

 • Јасминка Пашалиска-Андоновска, дипл. маш. инж. - стручен соработник 

       е-пошта: jasminka@bregalnica-ncp.mk    

 • Симона Шошолчева, дипл. економист - финансов менаџер

       е-пошта: simona@farmahem.com.mk

 • Марија Стерјовска, м-р по природни науки - проектен советник

       е-пошта: marija.eko@farmahem.com.mk

 • Јулијана Димзова, дипл. инж. технолог - шеф на Лабораторијата за животна средина

е-пошта: ekolab@farmahem.com.mk

 • Маријан Лакс, дипл. инж. за заштита на животна средина - стручен соработник

е-пошта:  laks.ekolab@farmahem.com.mk

 • Даниел Стефановски, дипл. инж. по хемија - стручен соработник

е-пошта:  daniel.ekolab@farmahem.com.mk

 • Димитар Гушески, дипл. инж. по биологија - стручен соработник

е-пошта:  dimitar.ekolab@farmahem.com.mk

 • Милена Стефановска - менаџер за квалитет

е-пошта:  milena.ekolab@farmahem.com.mk


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk