Тестирање на квалитет на амбиентен воздух и емисија од стационарни извори

Тестирање на квалитет на амбиентен воздух и емисија од стационарни извори

Емисии од стационарни извори

Фармахем Лабораторија за животна средина претставува една од малубројните акредитирани лаборатории во Р. Македонија која е овластена да врши ваков вид тестирања во животната средина.

Услуги коишто ги нудиме:

 • одредување на концентрација на вкупна прашина;
 • одредување на концентрација на сулфур диоксид;
 • одредување на концентрација на азотни оксиди;
 • одредување на концентрација на јаглерод моноксид;
 • одредување на концентрација на амонијак;
 • одредување на концентрација на водороден сулфид;
 • одредување на концентрација на гасни флуориди изразени како HF:
 • одредување на концентрација на гасни хлориди изразени како HCl;
 • одредување на концентрација на вкупен органски јаглерод;
 • одредување на концентрација на испарливи органски соединенија;
 • одредување на чаден број;
 • одредување на концентрација на кислород;
 • одредување на концентрација на јаглерод диоксид;
 • мерење на температура на отпаден гас;
 • oдредување на влажност и густина на отпаден гас;
 • мерење на брзина и проток на струење на отпаден гас. 

Лабораторијата е специјализирана за земање на примероци за испитување и на други специфични мерни параметри со партнерски лаборатории од регионот.

 

Квалитет на амбиентен воздух (имисии) 

Фармахем Лабораторија за животна средина реализира услуги за мерења на квалитет на амбиентниот воздух со „state of art“ мерна опрема и висококвалификуван и обучен кадар на територијата на Р. Македонија, но и во регионот.

Услуги коишто ги нудиме:

 • одредување на концентрација на прашина ТЅР, РМ10 и РМ2.5;
 • одредување на концентрација на сулфур диоксид;
 • одредување на концентрација на азотни оксиди, азотен монокид и азотен диоксид;
 • одредување на концентрација на јаглерод моноксид;
 • одредување на концентрација на озон;
 • одредување на концентрација на испарливи органски соединенија;
 • мерење на температура, амбиентен притисок, брзина и правец на ветер.

Лабораторијата е специјализирана за земање на примероци за испитување и на други специфични мерни параметри со партнерски лаборатории од регионот.

Барање за тестирање

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk