Систем за управување со ISO 9001:2015

ФАРМАХЕМ од 2003 година поседува систем за управување со квалитет според стандардот ISO 9001:2015 од реномираната фирма Quality Austria.

Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат IqNET 

Сите набавки и испораки се вршат спрема процедурите и постапките пропишани со ISO стандардот.

Политика за квалитет на ФАРМАХЕМ

Трајната определба – клучот за успехот на ФАРМАХЕМ се темели  врз следниве принципи – начела: 

 • Широк асортиман на производи и услуги со цел задоволување на строгите барања на пазарот - купувачите;
 • Посветеност на заштита на животната средина и општествената одговорност;
 • Почитување на човековите права и слободи и не вршење дискриминација по ниеден основ (пол, возраст, раса, вероисповест, националност, етничка припадност и др.);
 • Стремеж кон постојана надградба, усовршување и воведување новини во работењето врз основа на ефикасни деловни процеси, добро дефинирани мерни параметри, употреба на најдобри искуства и истражувања/ анкети спроведени меѓу купувачите;
 • Континуирано подобрување на условите за работа, мотивирање и подигнување на свеста за тимска работа;                                                                                  
 • Задоволување на барањата на сите инволвирани страни во работењето: вработените, купувачите, сопствениците и раководството на компанијата;    
 • Градење заеднички профитабилен однос со купувачи на долги патеки како преку разбирање за нивните барања и потреби така и за барањата и потребите на нивните клиенти;
 • Развивање на партнерски односи со добавувачите кои се бараат според нивната способност редовно да ги исполнуваат утврдените барања во однос на Системот за управување со квалитет;       
 • Долгорочна соработка со светски реномирани фирми;
 • Креирање и обезбедување на препознатлив имиџ кој ќе обезбеди профит, ликвидност и социјален статус на вработените;
 • Исполнување на нашите обврски кон купувачите кои се однесуваат на квалитетот, цената, роковите на испорака и 24 часовна постпродажната поддршка за одржување и сервис и апликативна поддршка преку високо квалификуван и обучен кадар;  
 • Постојано подобрување на квалитетот на производите и услугите согласно барањата на купувачите и со цел зголемување на задоволството, лојалноста и довребата кај купувачите;
 • Примена и спроведување на пропишаните законски барања, стандарди, регулативи и други акти;
 • Постојано унапредување на економската логика на работењето (поголем профит со помали трошоци);
 • Политиката за квалитет на Фармахем е достапна за сите вработени и на јавноста.       

ЗА ПОДОБАР КВАЛИТЕТ!

Лице одговорно за управување со квалитет

Александра Петровска-Горин

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, п. фах 39, тел: +(389 2) 2031 193, е-пошта: farmahem@farmahem.mk