Признание од ЦИР-а за интегриран пристап кон ООП за 2009 година

Наградени проекти на ФАРМАХЕМ:

  1. План за отпад за општина Ѓорче Петров;
  2. Обука за бело саламурено сирење;
  3. Спортување.

Категорија: Севкупна посветеност кон општествената одговорност

Организирана од: Центар за Институционален Развој - ЦИРа


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk