Плакета за ООП за 2012 година

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Фармахемчињата се нашата иднина”

Категорија: Однос кон вработените

Организарана од: Националното координативно тело за ООП, Министерството за економија на РМ и Иницијативата „Европски систем за наградување на ООП“ која во Македонија ја спроведува Асоцијацијата Зенит.


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk