Плакета за најеколошка компанија во Град Скопје во 2008 година

Плакета за најеколошка компанија за 2008
Категорија: Заштита и унапредување на животната средина 

Организирано од: Град Скопје

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk