Сертификат за компанија со добро корпоративно управување 2008

Награда за компанија со добро корпоративно управување

Организирана од: НВО Транспарентност‐Нулта копрупција, Стопанска комора на Македонија и СК на Северо-Западна Македонија

Фармахем ја доби оваа награда како резултат на:

  • Добро управување со компанијата (според Меѓународната декларација за човекови права);
  • 19 години – квалитетно работење;
  • Добар однос и комуникација со вработените и клиентите;
  • Придонес преку донации во спортот, науката и културата;
  • Заштита и унапредување на животната средина (добитник на награда на Град Скопје за најеколошка компанија за 2008).

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk