Национална награда за ООП за 2010 година

Проект: „Транспарентност во работењето на менаџментот и вклучување на вработените во донесувањето на одлуки во компанијата”

Цел: Обезбедување на транспарентно работење на Фармахем преку целосна десиминација на информации од страна на менаџментот до вработените и почитување на мислењето и потребите на вработените при носење на одлуки.   

Активности: Во текот на 2010 година, беа реализирани следните активности: испратени повеќе од 800 електронски пораки, направени околу 24 секторски состаноци, 50 неделни состаноци и една годишна завршна презентација за постигнатите успеси на компанијата.

Резултати: Зголемена меѓусебна доверба и мотивација на вработените и зголемена транспарентност на компанијата кон вработените и клиентите, како и зголемен профит на компанијата.

Марјана Шушлевска

Александра Петровска-Горин

Лица одговорни за ООП во Фармахем


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk