Благодарница за ООП за 2009 година

Награден Проект на ФАРМАХЕМ:  „Одржливо управување со отпад во Општина Ѓорче Петров”

Категорија: Вложување во заедницата

Организарана од: Национално Координативно Тело за ООП на Р. Македонија


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk