Благодарница за ООП за 2011 година

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Користење на природни бои во кондиторските производи кои ги конзумира младата популација”

Категорија: Вложување во заедницата

Организарана од: Национално Координативно Тело за ООП на Р. Македонија


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk