Прва награда за ООП 2010 година

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Транспарентност во работењето на менаџментот и вклучување на вработените во донесувањето на одлуки во компанијата”

Категорија: Етичко управување

Организарана од: Национално Координативно Тело за ООП на Р. Македонија


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk