Corporate Social Responsibility Award South East Europe 2007

Награден проект на ФАРМАХЕМ:  „Формирање на Групација на фирми за еколошки консалтинг во рамките на Стопанска Комора на Македонија”

Категорија: Заштита на животната средина

Организирана од: Стопанска Комора на РМ, НВО Транспарентност‐Нулта копрупција, Стопанска Комора на Северо‐Западна Македонија, Министерство за економија и Националното координативно тело за ООП на Р. Македонија


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk