Оскар за ООП за 2007 година

Проект: „Формирање на групација на фирми за еколошки консалтинг во рамките на Стопанска комора на Македонија”

Цел: Заеднички и организиран настап пред институциите кои носат одлуки и делување врз претпријаријата за "позеленување" на бизнисот и подигање на јавната свест на менаџерите за одржлив развој и заштита на животната средина.

Марјана Шушлевска

Александра Петровска-Горин

Лица одговорни за ООП во Фармахем


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk