Признание за ООП за 2014 година

Награден Проект на ФАРМАХЕМ: „Мал чекор кон зачувување на природата”

Категорија: Заштита на животната средина

Организарана од: Националното координативно тело за ООП и Министерството за економија на РМ.

 


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса: Кичевска бр. 1, 1060 Скопје, П. Фах 39, Тел: +(389 2) 2031 193, Факс: +(389 2) 2031 434, е-пошта: farmahem@farmahem.com.mk